Hosting đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng.
Chủ thể cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để nộp phí duy trì.
Quá thời hạn theo quy định nếu chưa nộp phí duy trì tiếp, hosting sẽ bị xóa khỏi hoàn toàn khỏi hệ thống.